Porady - odpowiedzialność cywilna

 1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.
 2. Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją, jak również do posiadacza lub kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą, niedopuszczonym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powstaje dla:

 • pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep podlegających rejestracji w RP - przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu nie zarejestrowanego, najpóźniej zaś w dniu rejestracji danego pojazdu.
 • pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep zarejestrowanych lub podlegających rejestracji poza granicami RP - przed przekroczeniem granicy RP, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne lub na terenie RP, najpóźniej z dniem rozwiązania się dotychczasowej umowy - w sytuacji gdy podczas pobytu ww. pojazdu na terytorium RP dojdzie do wygaśnięcia ubezpieczenia granicznego lub certyfikatu Zielonej Karty, a także przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu nie dopuszczonego do ruchu na terytorium RP.
 • pojazdów wolnobieżnych - przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.
 • pojazdów historycznych - przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.

Dodatkowo posiadacze pojazdów zobowiązani są do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne w razie ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, co ma miejsce w sytuacji gdy:

 • posiadacz pojazdu co najmniej na 1 dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, powiadomił zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu tej umowy -obowiązek zawarcia umowy powstaje począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu tego okresu
 • posiadacz pojazdu nie opłacił całości składki za mijający okres 12-miesięcznej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne - obowiązek zawarcia umowy powstaje z pierwszym dniem po zakończeniu tego okresu
 • nastąpiło ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu ubezpieczeń, w którym posiadacz pojazdu posiadał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne - obowiązek zawarcia umowy powstaje z pierwszym dniem po zakończeniu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, nie później niż następnego dnia po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń nastąpiło zbycie pojazdu i nabywca tego pojazdu w terminie 30 dni od daty nabycia wypowiedział otrzymaną od zbywcy umowę ubezpieczenia - obowiązek zawarcia umowy powstaje z chwilą rozwiązania umowy wypowiedzianej. Podobne zasady obowiązują w przypadku, gdy posiadacz pojazdu nie będący jego właścicielem zawarł umowę ubezpieczenia OC komunikacyjne, a następnie utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz jego właściciela
 1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego.

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z niżej wymienionymi wykluczeniami. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy (umowa ubezpieczenia krótkoterminowego), można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

 • zarejestrowany czasowo (umowa OC na okres nie krótszy niż okres rejestracji, jednak nie krótszy niż 30 dni)
 • zarejestrowany za granicą (umowa OC na 30 dni)
 • pojazdem wolnobieżnym (umowa OC nie krótsza niż 3 miesiące)
 • pojazdem historycznym (umowa OC nie krótsza niż 30 dni)
 • zarejestrowanym na stałe (dla podmiotów gospodarczych pośredniczących w kupnie i sprzedaży ; umowa OC nie krótsza niż 30 dni)

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Zawarcie kolejnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:

 1. przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego;
 2. bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego;
 3. podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

 1. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:
  1. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
  2. wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
  3. polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
  4. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

 2. Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt a, nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

 1. wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
 4. zbiegł z miejsca zdarzenia.
 1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.
 2. W razie nie wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust.1, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek.
 3. W razie nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego zbywca wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nabywca jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC
  posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu nabycia pojazdu mechanicznego.
 4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że
  właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia przejścia posiadania pojazdu na rzecz właściciela. W razie wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni od dnia przejścia posiadania pojazdu mechanicznego na rzecz właściciela.
 5. W razie nie wypowiedzenia przez właściciela pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio ust. 2.
 6. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, posiadacz pojazdu mechanicznego wypowiadający umowę jest obowiązany do zawarcia nowej umowy
  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem się umowy wypowiedzianej.
 7. Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.
 8. Skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy tego pojazdu.
 9. Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń  o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

W sytuacji, gdy obywatel polski, kierujący pojazdem zarejestrowanym w Polsce, jest sprawcą wypadku za granicą, likwidacja szkody przebiegać będzie tak jak do tej pory w Systemie Zielonej Karty.Sprawca wypadku powinien udzielić osobom poszkodowanym wszystkich informacji o sobie i swoim pojeździe (numer polisy OC i nazwę ubezpieczyciela, imię i nazwisko kierującego i właściciela pojazdu oraz markę i numery rejestracyjne samochodu). Szkoda wyrządzona przez obywatela polskiego innym uczestnikom wypadku, będzie likwidowana w kraju zdarzenia. Jeśli Polak jest sprawcą szkody za granicą powinien po powrocie zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela OC.

Poszkodowany lub osoby bliskie poszkodowanego mogą zgłosić szkodę w Polsce po powrocie do kraju. Za pośrednictwem ośrodka informacji (działającego przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym) poszkodowany odnajdzie reprezentanta do spraw roszczeń tej firmy, w której ubezpieczony był sprawca kolizji i za jego pośrednictwem, bez żadnych dodatkowych opłat, komunikując się w języku polskim powinien dochodzić swych roszczeń. Gdy dane towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie miało reprezentanta ds. roszczeń na terenie RP, szkody będą rozpatrywane przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3. Osoba kontrolowana jest obowiązana okazać na żądanie organu obowiązanego lub uprawnionego do kontroli dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych :

 1. są zobowiązane:
  1. a) Policja,
  2. b) organy celne,
  3. c) Straż Graniczna,
  4. d) organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,
  5. e) Inspekcja Transportu Drogowego;
 2. są uprawnione:
  1. a) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
  2. b) inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę. Wysokość opłaty o któej mowa powyżej, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych:

 1. samochody osobowe - 500 euro,
 2. samochody ciężarowe i autobusy - 800 euro,
 3. pozostałe pojazdy - 100 euro,

- ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.

W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

 1. 20 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku gdy okres
  ten nie przekracza 3 dni,
 2. 50 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku gdy okres
  ten nie przekracza 14 dni,
 3. 100 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku gdy
  okres ten przekracza 14 dni.

Nieopłacenie raty składki za ubezpieczenie OC w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W przypadku opóźnienia w opłaceniu składki, raty składki zakładowi ubezpieczeń przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

UWAGA ! Jeżeli nie zapłacisz którejkolwiek raty składki OC i minie 12-to miesięczny okres ubezpieczenia zapisany na polisie to umowa OC wygasa ! Czyli jeżeli spowodujesz wypadek po zakończeniu ochrony takiej NIEOPŁACONEJ polisy - sam odpowiadasz za szkody ponieważ nie masz ochrony ubezpieczeniowej OC. Nadal jednak ciąży na Tobie obowiązek opłacenia zaległych rat tej już ukończonej umowy. Zakład ubezpieczeń może się tego domagać nawet po kilku latach.

Nie - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania jedynie w przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC a pojazdem tym została wyrządzona szkoda. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.03.2000 roku rower nie jest traktowany jako pojazd mechaniczny (analogicznie zresztą regulują to przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym).

W zaistniałej sytuacji poszkodowany może:

 1. skorzystać z umowy autocasco,
 2. wystąpić z roszczeniem bezpośrednio do sprawcy (rowerzysty)

W drugim przypadku należy sprawdzić, czy tego typu szkody nie są objęte jakąś umową ubezpieczenia, która dotyczy tego rowerzysty np. odpowiedzialności cywilnej przy ubezpieczeniu mieszkania. Również ubezpieczenia nazywane przez Zakłady ubezpieczeń : OC w Życiu Prywatnym przeważnie obejmują ochroną zdarzenia związane z prowadzeniem pojazdów niemechanicznych (rowery, hulajnogi, deskorolki). Pamiętaj również, że ubezpieczenia OC w życiu prywatnym obejmują ochroną zarówno osobę ubezpieczonego jak i wspólnie z nim zamieszkujące osoby bliskie. Nie należy się więc martwić jeśli to dziecko uszkodzi Twój pojazd - rodzice za nie odpowiadają więc - o ile posiadają w/w ubezpieczenie OC - również zakłada ubezpieczeń wypłaci Tobie odszkodowanie.

W momencie, gdy dochodzi do kolizji drogowej, czyli zdarzenia bez ofiar w ludziach, najczęściej staramy się sami dojść do porozumienia ze sprawcą. Nie istnieje bowiem obowiązek wzywania Policji do kolizji.

Policję należy bezwzględnie wezwać do wypadku, gdy :

 1. są ofiary w ludziach ;
 2. sprawcą kolizji jest obcokrajowiec.

Gdy nie wzywamy Policji ogólnie przyjętą procedurą jest wręczenie przez sprawcę kolizji poszkodowanemu pisemnego oświadczenia spisanego na zwykłej kartce papieru.
Powinno być ono uzupełnione szkicem sytuacyjnym wskazującym odpowiedzialność za zaistnienie zdarzenie.

W oświadczeniu znaleźć się powinny :

 1. dane personalne kierującego pojazdem, nr i kategoria prawa jazdy,
 2. dane pojazdu (marka, nr rej, data następnego badania technicznego),
 3. wskazanie ubezpieczyciela w zakresie OC wraz z numerem polisy oraz okresem jej obowiązywania,
 4. dane personalne ewentualnych świadków zdarzenia.

Nawet pełna dokumentacja może nie zmienić naszej sytuacji poszkodowanego, gdy sprawca okaże się osobą nieuczciwą. Coraz częściej nieobecność Policji na miejscu zdarzenia powoduje komplikacje na etapie likwidacji szkody. Nagminnie bowiem sprawcy po ochłonięciu z emocji postanawiają zmienić wcześniejsze oświadczenia dotyczące okoliczności zdarzenia. Stwarza to ogromne trudności w udowodnieniu odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie, a tym samym trudności w uzyskaniu odszkodowania.
Innym sposobem, który – zamiast oczekiwania na policję – może przyspieszyć likwidację szkody i utrudnić sprawcy wycofanie się ze złożonego oświadczenia jest pojechanie wraz z nim do jego firmy ubezpieczeniowej – aby on przy pracowniku likwidacji szkód potwierdził od razu swoją winę. Wówczas poszkodowany może od razu zgłosić tę szkodę i wskazać miejsce, w którym jest uszkodzony pojazd (warsztat, parking itp.).
Naturalnie sposób ten będzie sensowny pod oczywistymi warunkami :

 • kolizja w godzinach pracy : zwykle 8-17 ;
 • kolizja w miejscowości, w której ubezpieczyciel sprawcy ma punkt zgłaszania szkód ;
 • czas dojazdu do ubezpieczyciela sprawcy nie będzie dłuższy nić czas oczekiwania na policję.

W dużych miastach powyższe rozwiązanie przy niewielkich stłuczkach, przy których pojazd poszkodowanego może się przemieszczać bez udziału holownika, znacznie oszczędzi czas obu stronom kolizji. Warto czasem spróbować. Sprawca może być tym o tyle zainteresowany, że uniknie mandatu i punktów karnych za spowodowanie kolizji drogowej.

W żadnym przypadku nie wolno :

 1. umawiać się „na telefon” bo komuś się spieszy i oświadczenie zostanie spisane „wieczorem” ;
 2. przyjmować od sprawcy jakichkolwiek pieniędzy – nigdy nie wiadomo jaki jest faktyczny rozmiar szkody i ile będzie kosztowała naprawa ;
 3. dopuścić do tego aby poszkodowany pisał oświadczenie a sprawca je „tylko podpisał”.
 4. jeżeli nie było świadków – warto dopisać w oświadczeniu – „brak świadków zdarzenia”. Aby potem nie okazało się, że sprawca jechał z całą rodziną (lub znajomymi), która „nagle” sobie przypomni i oświadczy ubezpieczycielowi, że „sprawca” był w szoku i tak naprawdę kolizja miała zupełnie inny przebieg.

Porady - Auto Casco

Autocasco jest ubezpieczeniem komunikacyjnym dobrowolnym. Oznacza to, że na zawarcie umowy ubezpieczenia wyrazić zgodę muszą dwie strony - właściciel pojazdu oraz zakład ubezpieczeń. Może się więc zdarzyć, że pomimo chęci klienta - zakład ubezpieczeń odmówi zawarcie tego ubezpieczenia.
Przedmiotem umowy ubezpieczenia AutoCasco są pojazdy zarejestrowane w RP zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz w niektórych zakładach ubezpieczeń - pojazdy zarejestrowane na terenie UE. Zasady ubezpieczenia regulują Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) opracowane i zatwierdzone przez zakład ubezpieczeń. Umowę ubezpieczenia AC można zawrzeć na okres 12 miesięcy lub krótszy (o ile dopuszczają to OWU). Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa - ważna od następnego dnia po zapłaceniu stosownej składki lub w szczególnych przypadkach od dnia i godziny podpisania umowy. Należność opłaca się jednorazowo lub w ratach. Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia - natomiast nieopłacenie kolejnej raty nie kończy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń" (więcej w poradzie nr 3).

Polisa autocasco ma na celu wypłatę odszkodowania w następujących przypadkach:

 • gdy sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu,
 • gdy sprawca uszkodzeń nie jest znany,
 • gdy uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami,
 • za skutki żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru),
 • za kradzież pojazdu.

Ubezpieczyciel nie odpowiada jednak za skutki wielu zdarzeń :

 • jeżeli pojazd prowadziła osoba bez uprawnień ;
 • jeżeli pojazd prowadziła osoba pod wpływem środków odurzających ;
 • gdy prowadzący pojazd uciekł z miejsca zdarzenia ;
 • gdy pojazd nie miał ważnego badania technicznego ;
 • gdy przyczyną wypadku było niestosowanie się to przepisów ruchu drogowego - to ograniczenie jest często stosowane w ubezpieczeniach o bardzo niskich składkach (głównie w zakładach ubezpieczeń typu DIRECT).
Zawierając ubezpieczenie należy zwrócić szczególną uwagę na :
 • zakres ochrony - czyli jakie zdarzenia są a jakie nie są objęte ochroną ;
 • zakres terytorialny - czyli czy ubezpieczenie działa tylko w Polsce czy też winnych krajach (UE lub Rosja) ;
 • sposób likwidacji szkody częściowej - wg jakich cen wypłacane jest odszkodowanie za części, za robociznę, czy do naprawy będą stosowane części nowe oryginalnem, czy nieoryginalne/używane ;
 • czas likwidacji szkody - od zgłoszenia, do wypłaty pieniędzy ;
 • czas w którym należy szkodę zgłosić - pamiętaj że na zgłoszenie kradzieży w zakładzie ubezpieczeń masz przeważnie max. 48h od chwili "powzięcia" wiedzy na temat kradzieży.
Pamiętaj, aby zapoznać się z OWU - ponieważ od tego zależy czy odszkodownie, które otrzymasz będzie Ciebie satysfakcjonowało i faktycznie pokryje straty. Na pewno łatwiej jest poznać szczegóły OWU i "pułapki" korzystając z usług doświadczonych agentów ubezpieczeniowych - przez infolinie niestety rzadko można uzyskać wiarygodne informacje.

W przypadku nieopłacenia w terminie 1 raty składki za AC (lub całej składki gdy przyjęto w umowie płatność jednorazową) zakład ubezpieczeń może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłacenia składki za okres odpowiedzialności. W przypadku nieopłacenia 2 lub kolejnej raty zakład ubezpieczeń może wezwać do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. W tym przypadku również przysługuje zakładowi ubezpieczeń należność za okres udzielanej ochrony po terminie nieopłaconej składki.

ALL RISKS - z ang. "wszystkie ryzyka" jest to ubezpieczenie, które gwarantuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za wszystkie zdarzenia, które nie są wykluczone w OWU.

Czym różni się ALL RISKS od standardowego ubezpieczenia ?

W standardowym ubezpieczeniu w OWU są zapisane dwa ważne rozdziały :

 • zakres ochrony - czyli katalog tylko tych zdarzeń, za które zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność ;
 • wyłączenia odpowiedzialności - czyli wyszczególnienie tych zdarzeń, za które odpowiedzialności nie ma ;
W ubezpieczeniu ALL RISKS natomiast jest WYŁĄCZNIE lista zdarzeń za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności - a za wszystkie pozostałe - odpowiedzialnośc jest pełna. Różnica jest taka, że nie ma tutaj interpretacji - czy "zdarzenie" jest objęte ochroną czy nie, bo wszystkie są - poza wymienionymi w szczegółowej liście wyłączeń.

Ubzpieczenie AutoCasco jest zawierane w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczeń. Każdy zakład ubezpieczeń zapisuje w OWU jaki jest zakres ochrony, warunki wypłaty odszkodowania, pomniejszenia odszkodowania. Taryfa składek natomiast jest odzwierciedleniem zakresu ubezpieczenia i czynników wpływających na ryzyko ubezpieczeniowe AC - takich jak :

 1. miejsce rejestracji pojazdu (region Polski) ;
 2. marka pojazdu ;
 3. wiek właścicieli pojazdu ;
 4. wiek użytkowników pojazdu ;
 5. doświadczenie i historia ubezpieczenia właściciela (t.zw. bonus-malus) ;

Jak zakres ubezpieczenia wpływa na składkę ?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na składkę. Wprowadzenie do OWU różnego rodzaju pomniejszeń wypłaty odszkdoowania powoduje drastyczne obniżenie składki. Na przykład :

 • udział własny w szkodzie ;
 • franszyza integralna ;
 • amortyzacja części (związana z wiekiem pojazdu) ;
 • wykluczenie z ochrony zdarzeń wynikających z niestosowania się do przepisów ruchu drogowego ;

Powyższe ograniczenia zakresu, które zmniejszają odszkodowanie (lub je wykluczają w ogóle) powodują często obniżenie składki nawet do 50%. Pamiętaj jednak - że i ochrona w takich przypadkach spada również o 50%, a czasami jej nie ma w ogóle.

Jak pozostałe czynniki wpływają na składkę ?

Wpływ pozostałych czynników wynika ze statystyk każdego zakładu ubezpieczeń. Dlatego w różnych regionach kraju ten sam pojazd może mieć znacznie niższą/wyższą składkę. Jeśli w zakłądzie ubezpieczeniowym "X" więcej wypadków powodują np. OPLE to marka ta będzie miała wyższe składki. Jeśli zakładzie "Y" klienci w wieku 30-45 lat powodują najmniej wypadków - dostaną ekstra zniżkę.

Z powyższych względów właściciele pojazdów robią błąd prosto myśląc : skoro sąsiad w firmie ABC zapłacił za swojego VOLKSWAGENA "N zł" to ja się tam przeniosę - też zapłacę "tyle samo". Potem okazuje się, że składka wyszła inna

Uważaj na okazyjnie niskie składki AC !

Jak opisałem powyżej - na wysokość składki ma wpływ szereg czynników. Dlatego jeżeli - mając do wyboru kilka ofert - niektóre z nich są na zbliżonym poziomie cenowym (+/-15%) a jedna jest super atrakcyjna - niższa od pozostałych o 20%-50%) to zapoznaj się z OWU zanim podejmiesz decyzję o zakupie. Nie słuchaj "zapewnień" pracownika z infolinii - przeczytaj OWU. Bo za szczególnie niską składkę - masz szczególnie niską ochronę.

Nasi partnerzy

partnerzy ubezpieczeń
partnerzy ubezpieczeń
partnerzy ubezpieczeń
partnerzy ubezpieczeń
partnerzy ubezpieczeń
partnerzy ubezpieczeń
partnerzy ubezpieczeń
partnerzy ubezpieczeń
partnerzy ubezpieczeń
partnerzy ubezpieczeń
partnerzy ubezpieczeń
partnerzy ubezpieczeń
partnerzy ubezpieczeń