Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

OCP w ruchu krajowym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym obejmuje szkody w postaci utraty, ubytku lub uszkodzenia przewożonego towaru. Ubezpieczenie obejmuje również kradzież z włamaniem.

Umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o następujące ryzyka:

 • szkody powstałe w następstwie rozboju lub rabunku
 • przewóz sprzętu elektronicznego
 • przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)
 • przewóz żywych zwierząt
 • przewóz leków
 • szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi
 • szkody powstałe w platformach, paletach, kontenerach niebędących przewożonym towarem (będących opakowaniem)
 • szkody powstałe w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru w warunkach chłodniczych
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • OCP w ruchu międzynarodowym

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym obejmuje szkody w postaci częściowego lub całkowitego zaginięcia, ubytku przewożonego towaru lub jego uszkodzenia. Ubezpieczenie obejmuje również kradzież z włamaniem i rabunek.

  Umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o następujące ryzyka:

 • przewóz sprzętu elektronicznego
 • przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)
 • przewóz żywych zwierząt
 • przewóz leków
 • przewóz kawy
 • przewóz wyrobów czekoladowych
 • przewóz alkoholu
 • przewóz tytoniu
 • przewóz opon i części samochodowych
 • przewóz do/przez kraje o podwyższonym ryzyku: Rosja, Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Kazachstan, państwa byłego ZSRR, państwa byłej Jugosławii, Albania, Bułgaria, Rumunia
 • szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi
 • szkody powstałe w platformach, paletach, kontenerach niebędących przewożonym towarem (będących opakowaniem)
 • szkody powstałe w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru w warunkach chłodniczych
 • szkody powstałe w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Krajów Unii Europejskiej, poza Niemcami
 • szkody powstałe w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Niemiec
 • Ubezpieczenie kabotażowe

  Rozróżnia się dwa rodzaje ubezpieczeń dotyczących przewozów kabotażowych, są to:

 • Przewozy kabotażowe na terenie krajów Unii Europejskiej poza Niemcami. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wynikającą z zarobkowego przewozu towarów w prawie dozwolonym kabotażu na terenie krajów Unii Europejskiej poza Niemcami. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy odpowiedzialności cywilnej ponoszonej zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, na terenie, którego wykonywany jest przewóz kabotażowy. Suma gwarancyjna oraz limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego jest taka sama jak dla OCP w międzynarodowym ruchu drogowym.
 • Przewozy kabotażowe na terenie Niemiec. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wynikającą z zarobkowego przewozu towarów w prawie dozwolonym kabotażu na terenie Niemiec. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy odpowiedzialności cywilnej ponoszonej zgodnie z obowiązującymi przepisami Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) oraz niemieckiej Ustawy o towarowym transporcie samochodowym (GüKG) . Minimalna suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia wynosi 1.200.000 euro z limitem 600.000 euro na jedno zdarzenie. W Niemczech wymagany jest też specjalny certyfikat potwierdzający ubezpieczenie, który powinien być wożony w każdym samochodzie uczestniczącym w przewozie kabotażowym na terenie Niemiec.
 • Cargo

  Cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym, wykonywanym obcym lub własnym transportem. Pozwala uniknąć konsekwencji uszkodzenia, utraty lub zniszczenia wskutek zdarzeń: np. wypadku środka transportu, kradzieży, rabunku, wandalizmu, pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, zalania, gradu, deszczu nawalnego, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, eksplozji, upadku na środek transportu przedmiotu innego niż załadowany, terroryzmu, akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem. Ochroną mogą być również objęte operacje załadunkowe i wyładunkowe oraz składowanie.

  OCP –zawodowe- ubezpieczenie przewoźnika drogowego

  Będąc przewoźnikiem ponosisz odpowiedzialność wobec kontrahenta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu od chwili przejęcia przesyłki do przewozu do momentu wydania odbiorcy.

  Mając polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego przenosisz odpowiedzialność za przewożony towar na Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Dzięki temu masz pewność, że towar objęty jest ochroną od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty.

  Nasi partnerzy

  partnerzy ubezpieczeń
  partnerzy ubezpieczeń
  partnerzy ubezpieczeń
  partnerzy ubezpieczeń
  partnerzy ubezpieczeń
  partnerzy ubezpieczeń
  partnerzy ubezpieczeń
  partnerzy ubezpieczeń
  partnerzy ubezpieczeń
  partnerzy ubezpieczeń
  partnerzy ubezpieczeń
  partnerzy ubezpieczeń
  partnerzy ubezpieczeń